Share
  Search

ביטוח דירה כיסוי ערך קרקע –מה חשוב לדעת בכיסוי הנ"ל ?

 

כיסוי ערך קרקע במסגרת פוליסת ביטוח דירה, הינו כיסוי בעל תנאים ייחודיים.על כן אנו מוצאים לנכון להדגיש נקודות ייחודיות אלו טרם רכישת הביטוח. נקודות אלו אשר בעת הגשת תביעה יידרשו להוכיח נקודות אלו וחשוב לדעת מה עומד מאחורי כיסוי ערך הקרקע בבוא לעשות ביטוח זה.

ביטוח ערך קרקע – מה חשוב לדעת?

1. המבוטח הוא בעל הדירה או חוכר לדורות.
2. היקף הנזק הישיר לדירת המבוטח הינו לכל הפחות 57% מערך ההקמה של
    הדירה.
3. ביטוח ערך קרקע יופעל רק כאשר המבוטח לא קיבל ואינו יכול לקבל היתר
   בניה כדין על מנת לקומם את הדירה או שקיימת מניעה אחרת מלקומם את
   הדירה מסיבות שאינן תלויות בו ואינן בשליטתו. למשל, בהרס בניין משותף,  
   במקרה ששאר הדיירים בבניין אינם מבוטחים בביטוח מבנה או דירה ובנוסף אין
   הם יכולים  לשאת את עלות חלקם בבנייה מחודשת של הבניין.
4. ביטוח ערך קרקע יופעל רק כאשר לא ניתן לבנות את הדירה במשך שישה
   חודשים לפחות.
5. על המבוטח לרכוש דירה חליפית מאותו סוג וערך, במקום אחר בישראל, על
   מנת לקבל את ערך הקרקע של הדירה.
6. המבוטח יצטרך להעביר מלוא זכויותיו על הדירה המבוטחת לחברת הביטוח
    כאשר היא נקייה משעבודים והתחייבויות מכל סוג ולשאת בתשלום המסים
    שיהיה כרוך בהעברה זאת. כלומר, לאחר סיום התהליך, חברת הביטוח תהיה
    הבעלים של הדירה שניזוקה ולמבוטח תהיה דירה חליפית.

כמובן שיש הכרח לקורא את הפוליסה ביטוח הדירה, כולל ערך קרקע, שמהווה את החוזה בין המבוטח לחברת הביטוח.


New Arrival Jordan 11 Legend Blue,Cheap Jordans On Sale Official UGG? Europe Storeugg Cheap Michael Kors Outlet Handbags uk Moncler Jassen Dames,moncler Jassen Cheap Jordan Shoes For Sale, Real Air Cheap Jordans Online Cheap nike air max uk michael kors handbags sale outlet Piumini Moncler,Moncler Sito Ufficiale Italia Outlet air max 90,cheap nike air max Cheap Michael Kors Wallet Outlet online Piumini Moncler,Moncler Sito Uufficiale