Share
  Search

 

בית המשפט קבע: חובת הבנק להסביר ללקוח על טיב הפוליסה

בחודש נובמבר 2010 קבע השופט יאול עדן כי מחובתו של הבנק או כל אשר חותם חוזה ביטוחי עם מבוטח, לוודא שהאחרון מבין היטב על מה הוא חותם, לרבות האם מתקיים חריג כזה או אחר בפוליסה.

קביעה זו נתנה בעקבות תביעה שהגיש, קטמה אבבה, להלן "התובע", אשר רכש ביטוח חיים מבנק מזרחי טפחות, כחלק מביטוח המשכנתא, אותו מחויב לערוך כל אשר לוקח הלוואה מהבנק לצורך רכישת דירה. התובע רכש את ביטוח המשכנתא עם בת-זוגתו המנוחה. הזוג רכש ביטוח חיים, שהנו חלק מביטוח המשכנתא (להסבר על סעיפי ביטוח המשכנתא – לחץ כאן!), כאשר מסעיפי הביטוח הרחיב מקרה של מחלה סופנית. במקרה הנ"ל הבנק היה מודע למחלתה הסופנית של המבוטחת שמונה חודשים לפני פטירתה, והתובע טען כי היה על הבנק להביא לסילוק ההלוואה עם היוודע דבר המחלה הסופנית, ולא להמתין עד לפטירת המבוטחת, כפי שאירע בפועל.

בית משפט השלום באילת קבל את התביעה וקבע כי יש לראות את הבנק כסוכן ביטוח, מכאן שיש לבנק חובות כמו של סוכן ביטוח. אם הבנק מוכר ביטוחים כמו סוכני ביטוח, הרי הבנק טשטש את ההפרדה בין סוכנות ביטוח לבין הבנק עצמו. ולכן מחובתו של הבנק, כאשר מגיעים אליו לווים אשר עומדים להתקשר בחוזה ביטוח, להסביר להם את טיב הפוליסה, מהות זכויותיהם על פיה ובפרט את החריגים והסייגים להוראות הכלולות בפוליסה. בהתאם לחובתו של סוכן ביטוח, גם לבנק מוטלת חובת ההבהרה ללקוח ווידוי שהאחרון מבין היטב על מה הוא חותם, לרבות לגבי החריגים בפוליסה והמשמעויות שלהם.

בפוליסת ביטוח החיים שרכשו התובע ואישתו המנוחה, נכלל סעיף המרחיב את הגדרת מקרה ביטוח, לפיו סכום הביטוח ישולם לא רק במקרה של פטירה אלא גם במקרה של מחלה חשוכת מרפא לפיה  אין סיכוי שהמבוטח יחיה יותר מ-12 חודשים, כמו במקרה הנ"ל. כלומר, לפי סעיף זה על הבנק, באמצעות המבטח, היה לוודא כי המבוטחים יקבלו את תגמולי הביטוח במועד מוקדם הרבה יותר מזה ששולם, עוד בחייה של המנוחה, ולא כפי שהתרחש בפועל.

עפ"י חוק חוזה ביטוח סוכן ביטוח מוגדר כמי שעוסק בתיווך ביטוחים, ולא על בסיס הכשרה של סוכן ביטוח או שהנו בעל רישיון סוכן ביטוח. על פי ההגדרה הנ"ל של חוק חוזה הביטוח, אם כן, הבנק, אשר עוסק בתיווך ביטוחים בין מבוטחים למבטחים, מוגדר עפ"י חוק כסוכן ביטוח, על כן חלות עליו החובות אשר חלות על סוכן ביטוח, בניהן – חובת הגילוי וההסבר, כגון החובה להסביר לגבי חריגים לכיסוי הביטוחי בפוליסת הביטוח.

במקרה המשפטי הנ"ל, לאחר בחינת הבנק כסוכן ביטוח, נראה כי הבנק הפר את כל החובות הבסיסיות החלות על סוכן ביטוח. שכן מר אבבה ואשתו המנוחה חתמו על פוליסת הביטוח, יחד עם שאר מסמכי ההלוואה, ללא כל פרוט והסבר נאות אודות הכיסוי הביטוחי, החריגים בפוליסה ותנאי הביטוח. על בנק מזרחי טפחות היה לוודא כי הלקוחות מבינים היטב על מה הם חותמים.

חובה זו מקבלת משנה תוקף כאשר הלקוח אינו דובר עברית, כמו במקרה הנדון. כאשר הלקוח אנו דובר עברית, השפה בה כתובה פוליסת הביטוח בישראל, חלה על סוכן הביטוח חובה מוגברת להבהיר ולסבר את תנאי הפוליסה והביטוח, ו/או לתרגם את הפוליסה למבוטח, כאשר יש לתרגם לכל הפחות את הסעיפים העיקריים וההחרגות של פוליסת הביטוח לשפתו של המבוטח. בנק מזרחי טפחות לא ביצע אף לא אחת מהפעולות הנ"ל.

מעבר לחובות החלות על הבנק כסוכן ביטוח במקרה הנדון, מעצם התיווך בין המבוטח לחברת הביטוח, על בנקים בישראל חלה חובת נאמנות לקוחות מעצם היותם בנקים. משמעותה של חובת הנאמנות, דומה לחובת סוכן הביטוח, לוודא כי הלקוח יודע ומבין על מה הוא חותם, לרבות סעיפים משמעותיים אשר להם השפעה על זכויותיו.

מכאן הפרת הנאמנות של הבנק כלפי התובע ואשתו המנוחה הנה כפולה, שכן הבנק לא הסביר להם מאומה, לא אודות המסמכים הבנקאיים הקשורים להלוואה ולא אודות פוליסת ביטוח המשכתנא.

הפרת נאמנות זו הובילה לנזק לתובע. בית המשפט השלום באילת קבע כי הבנק ישלם לתובע את התשלומים הבאים: סך 265,023 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית  מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. הוצאות התובע בגין חוו"ד המומחה מטעמו 9,057 ש"ח. הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 75,000 ש"ח. בנוסף נקבע כי התובע אינו חייב בתשלום שכר טרחת הכונס, וכי על הבנק לפעול, לאלתר, למחיקת כל המשכון הרשום לטובתו על הדירה בגין התקשרות עם התובע ועם המנוחה או בגין הסכם המחזור אשר לא יצא אל הפועל, והורה לבנק לפעול לאלתר למחיקתם.

מתוך: מגזין ביטוח ופיננסים, 16 בדצמבר 2010, עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי ללשכת סוכני הביטוח.
 
 

New Arrival Jordan 11 Legend Blue,Cheap Jordans On Sale Official UGG? Europe Storeugg Cheap Michael Kors Outlet Handbags uk Moncler Jassen Dames,moncler Jassen Cheap Jordan Shoes For Sale, Real Air Cheap Jordans Online Cheap nike air max uk michael kors handbags sale outlet Piumini Moncler,Moncler Sito Ufficiale Italia Outlet air max 90,cheap nike air max Cheap Michael Kors Wallet Outlet online Piumini Moncler,Moncler Sito Uufficiale